DEN GRUSOMME LISTEN (om overgrep mot barn)

DEN LANGE GRUSOMME LISTEN!

Denne listen er ikke laget med formål til å bli missbrukt. Men slik at de som er interessert kan følge med på hva disse politikerne egentlig gjør for barn og unge.

Listen skal ikke brukes som et verktøy for å forfølge, trakassere eller på annen måte brukes i mot de som er på listen. Da de fleste av disse har familie etc..

Bare det å ha havnet på en liste burde egentlig være avskrekkende nok for disse politikerne. Med at alle i utgangspunktet har sagt at de jobber for at barn og unge skal ha det best mulig, og at barn står deres hjerte nær.

Alle disse har fått forelagt dokumentasjon på at barn og unge både før og nå har blitt utsatt for overgrep. Barn og unge under tilsyn fra barnevernet, på og utenfor institusjon.

Stortingspolitikere, Fylkespolitikere, Lokalpolitikere alle har de fått spørsmål om hva de kan og er villige til å gjøre for barn og unge som utsettes for overgrep. Det er politikere fra de fleste partier, og bør således være representativ for det politiske miljøet. (Pluss et par dommere)

DE SOM ALDRI HAR SVART PÅ SPØRSMÅLET: 
Per Magnus Finnanger Sandsmark, Venstre. 
Inger-Christin Torp, Arbeiderpartiet. 
Rolf Sigmund Klerud, Høyre.
Jenny Klinge, Stortingsrepresentant for Senterpartiet.
Atle Ottesen, Arbeiderpartiet. (også vært statssekretær)
Peter Kuran, Høyre.
Abid Q. Raja, Stortingsrepresentant for Venstre.
Camilla Sørensen Eidsvold, Sosialistisk Venstreparti. 
Hans Ek, Senterpartiet. 
Jan Kåre Fjeld, BML. 
Marianne Aasen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
Per Lebesby, Kristelig Folkeparti. 
Per Elling Braseth Ellingsen, Venstre.
Erlend Wiborg, Stortingsrepresentant for Fremskrits Partiet.
Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.
Tage Pettersen, Ordfører for Høyere.
Olaug V. Bollestad, Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

EN STYGG KOMMENTAR I EN NETT AVIS DISKUSJON: 

Frank Andreassen, BML : – “De som snakker om overgrep mot barn. De gjør som gjetergutten i Æsops fabel”.

Med det så menes altså at vi som tar opp dette vanskelige og alvorlige temaet – vi lyver for å få oppmerksomhet. I forlengelsen av forståelsen – så er det altså de barna som forteller om overgrep som lyver.

DE SOM FØRST SVARTE PÅ HENVENDELSEN

MEN SOM SÅ BLE HELT STILLE (ingen videre handling)
Trine Skei Grande, Stortingsrepresentant for Venstre.
Bjørnar Laabak, Fremskrits Partiet. (også vært statssekretær)
Arild Grande, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.


DE SOM SVARTE:

“JEG KOMMER IKKE TIL Å TA NOE INITIATIV OVENFOR DE BARNA”
Ole André Myhrvold, Ordfører for Senterpartiet.
Kjersti Nythe Nilsen, Ordfører for Arbeiderpariet.
Thor Hals, Ordfører for Høyre.
Thor Edquist, Ordfører for Høyere.
René Rafshol, Ordfører for Høyere.
Inger-Lise Skartlien, Ordfører for Arbeiderpartiet.
Kari Pettersen, Ordfører for Kristelig Folkeparti.
Sindre Martinsen-Evje, Ordfører for Arbeiderpartiet.
Ole Haabeth, Fylkesordfører for Arbeiderpartiet.
Stein Erik Lauvås, Ordfører for Arbeiderparitet.


DE SOM HAR UNDERSKREVET DOKUMENT SOM SIER AT DE:

“FINNER INTET KRITIKK VERDIG I AT BARN HAR BLITT UTSATT FOR OVERGREP UNDER TILSYN AV BARNEVERNET”
Dommer (Tidl. førstelagmann)
Arild O. Eidesen, Tromsø.
Lise Christoffersen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
Dommer (Tidl. sorenskriver) Kari Johanne Bjørnøy, Oslo.
Bengt Morten Maximilian Wenstøb, Stortingsrepresentant for Høyre.


DE POLITIKERE SOM HAR GITT MER UTFYLLENDE RESPONS

MEN SOM IKKE HAR HANDLET ETTER UTTALELSEN

Hadia Tajik, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

“Først av alt vil jeg takke deg for at du har valgt å dele din historie med meg.  Din beslutning om å gjøre nettopp det har sikkert vært vanskelig. Dine opplevelser gjør et sterkt inntrykk, og bekrefter at det fortsatt er mye ugjort også i Norge, for å sikre barn og unge en god og trygg oppvekst. Det er viktig å forsikre oss om at vi som samfunn er der for barn og unge, når deres nærmeste svikter.  At barn så igjen risikerer å bli sviktet av det som skal være kloke voksne er fryktelig vondt å høre, og vanskelig å forstå.  Umiddelbart tenker jeg at dette kan skyldes dårlige rutiner, manglende åpenhet og/eller tillit, der nettopp dette trengs som mest. Det har vi et politisk ansvar for å gjøre noe med. Barnevern og forbedringer av tilbud, både i familier og utenfor, er en sak som heldigvis drøftes ofte.  Jeg vil sørge for at din henvendelse blir gjort kjent for de som jobber særskilt med disse sakene på vegne av Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Igjen vil jeg få takke deg for at du har valgt å sende meg din historie og dine synspunkter.  Det er gjennom slike bidrag vi får den kunnskap vi trenger for å utvikle samfunnet videre til det beste for framtidas barn og unge.”

Vi har fått din melding, hvor du beskriver ei ung jentes vanskelige hverdag og dårlige opplevelser med barnevernet. Vi som samfunn lykkes ikke, når barn og unges nærmeste ikke er i stand til å ta vare på dem. Det har vært tverrpolitisk enighet om behovet for å styrke barnevernet.  Samtidig har vi et stort engasjement for å fortsatt forbedre og utvikle det. Dette er også årsaken til at Stortinget om ikke lenge på ny skal ha en stor gjennomgang av barnevernet. Jeg vil sørge for at det du har delt med oss blir gjort kjent for de personer i vår stortingsgruppe som jobber særskilt med barnevern.  Vi setter pris på at du skriver, fordi det er gjennom eksemplene fra hverdagen vi får et best mulig grunnlag til å videreutvikle tilbudene og fatte riktige beslutninger.

Tusen takk også fordi du bryr deg som medmenneske.

Alt godt, Hadia Tajik


Morten Wold, Stortingsrepresentant for Fremskrits Partiet.

“Mitt engasjement har vært knyttet opp mot mennesker som mener seg overkjørt av barnevernet og der prestisje, arroganse og en mur av taushet har ødelagt både familier samlet, og enkeltstående barn. Jeg vil fortsette arbeid fremover med mål om at færre barn skal bli mobbet, mishandlet, seksuelt misbrukt og traumatisert. Jeg vil bruke krefter på at barnevernstjenesten skal bli bedre og at hjelpetiltak skal settes inn tidlig i hjemmene. Barn er det mest uskyldige og mest verdifulle vi har, og det er et ansvar jeg føler på som politiker.”


Svein Harberg, Stortingsrepresentant for Høyre.

“Å legge til rette for at barn og unge får en god oppvekst, deltagelse i samfunnet på alle områder og ikke minst at de som trenger det mest får hjelp fra det offentlige når livet er tøft, er grunnen til at jeg er politiker. Det er mange gode ansatte rundt i landet som gjør en fabelaktig innsats for bl.a. barn i barnevernet. Det er også uten tvil mange der som ikke har de rette egenskaper eller kompetansen, og dermed blir saker behandlet dårlig. Dette har vi nå satt i gang et arbeid på for å finne ut hvordan vi best kan gripe fatt i utfordringen. Krav til utdannelse er en ting vi ser på. Det løser imidlertid ikke alt, for det viktigste er tross alt at de ansatte skal egne seg til arbeidet de skal utføre. Igjen, takk for din henvendelse, vi tar det med oss videre og håper at vårt politiske arbeid på dette området snart skal resultere i synlige forbedringer for brukerne ? barn og unge som trenger omsorg og en støttende hånd for å komme videre i livet på en best mulig måte.”


Ruth Grung, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

“Takk for at du deler dine erfaringer og gir oss innspill! Du beskriver utfordringer som vi helt klart har et ansvar for og som vi på ulike måter prøver å ta tak i. Styrke lavterskel tilbudet til barn og unge, så som helsestasjoner, skolehelse, helsetilbud til ungdom og en rekke ulike organisasjoner som gir oss større mulighet til å fange opp barn utsatt for omsorgssvikt og drive forebyggende arbeid.Jeg har tatt kontakt med våre folk i barneog familiekomiteen for at vi skal løfte barnevern som en felles sak med oss i helsekomiteen. Derfor jobber jeg for større åpenhet og kontroll på det tilbudet som barn under off omsorg får. Vi er langt fra god nok på dette i dag. Jeg er også skeptisk til den mangelfulle oppfølgingen av fosterfamilier. Det samme med den tregheten vi  registrer før barn som kan være utsatt for omsorgssvikt før de blir fulgt opp.  Jeg er også kjent med at det er vanskelig å bli tatt på alvor når man tar opp slike saker.  Jeg lover deg å fortsette å engasjere meg i dette!”


Kjos Kari Kjønaas, Stortingsrepresentant for Fremskrits Partiet.

“Jeg er fullstendig klar over at det har skjedd, og at det fortsatt skjer, slik du beskriver. Men jeg er ikke enig med deg om at dette ikke diskuteres. Jeg har tatt denne debatten mange ganger. Dette er barneministerens ansvarsområde, og er således ikke det feltet jeg jobber med til daglig. Men fordi barneministeren vet at jeg har kunnskap og engasjement for temaet, har vi kontakt. Hun har lenge jobbet bredt for å rydde opp i de ting du påpeker. Tidligere barnevernsbarn er også trukket inn i dette arbeidet. Jeg håper og tror vi kan få til å gjøre dette bedre, og jeg håper vi kan klare å få et flertall i stortinget med oss i å gjøre disse endringene.”


Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant for Høyre.

“Takk for henvendelsen om en viktig problemstilling. Jeg deler ditt engasjement for hvordan barn som ivaretas av det offentlige blir behandlet, og jeg er glad for at du henvender deg direkte til politikere. Det er gjort mye for å forbedre kvaliteten, omsorgen og tilsynet med barnevernsinstitusjoner, men fortsatt kan det gjøres mer. Jeg vil derfor videreformidle dine synspunkter til mine kolleger som jobber med dette feltet til daglig.”

——————————————————————

Husk det de har svart er som politikere, og skal på ingen måte tilskrives de som privat personer. Det er viktig å skille i mellom politikeren og privat personen. Selv om svaret de har gitt som politiker også sier noe om deres personlige holdning. For hadde den personlige holdningen vært noe annet en det som har kommet til uttrykk gjennom svaret som politiker, så ville vedkommende ha brutt med det politiske. Vedkommende ville heller ha fulgt god etisk og moralsk forståelse.

Det skal også tilføyes at en av disse politikerne sa til et voldsoffer at ofret måtte få et bedre forhold til overgriperen, med at han som politiker skulle ha et politisk samarbeide med overgriperen. Og da måtte det være politisk ro og ingen uforutsett konflikter som kunne oppstå. Men tenk hvis man da skulle si til alle Utøya ofrene det samme, for at det skulle være politisk ro og intet uforutsett skulle kunne skje.

Det må også sies at når enkelte politikere treffer på /ser meg på gaten, ser de ned i bakken – enkelte forter seg å skifte fortau også. Man kan jo lure på hvorfor. Kanskje det har noe å gjøre med deres egen skam, at de egentlig burde ha vist bedre.

Forhåpentligvis så skjønner du som leser av dette innlegget, hvor mye arbeide som er lagt ned for barn og unges rettigheter. Og at dette har vært et tungt arbeide, for å få frem holdninger hos politikere som er direkte barne fiendtlige i forhold til barns rettigheter. Selv om dette kun er en liten del av alle politikere og politisk aktive i Norge. Men det har holdt til at jeg er pr. i dag en “person non grata” i det politiske miljøet, men også i enkelte departementer, etater og direktorater. Noe som igjen bør fortelle noe om hvordan det egentlig står til med det offentlige og politiske systemet og miljøet i Norge.


Jeg kommer ikke til å legge ut liste over barneverns ansatte som har uttrykt det samme som, eller i nær likhet uttrykt det samme som politikerne. Da jeg vet at en slik liste vil bli missbrukt – det ser man på alle de anti-barneverns gruppene som florerer på Facebook. Jeg er ikke i mot barnevernet, men for barn og unges rettigheter. Og med det enkelte barneverns ansatte har blitt utsatt for av trusler, hets, sjikanering og person forfølgelse er det ikke tilrådelig å legge ut en slik liste.

 

Vil du vite mer om hvem jeg er.
Kan du lese det andre som er skrevet i denne kategorien: Mr. Duck

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

    Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
    Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
    Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg